Informacje o publikacji i wymagania edytorskie
Nadesłane referaty będą recenzowane i opublikowane w formie monografii.
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
 1. Edytor - MS Word /Win 95 lub nowszy (*.doc)
 2. Objętość 8 - 10 stron
 3. Format strony A4
 4. Czcionka: Times New Roman CE, 11 pkt
 5. Marginesy: góra i dół 5,3 cm; prawy i lewy 4 cm; numery stron: na dole
 6. Interlinia pojedyncza, wyrównanie obustronne (wyjustowanie)
 7. Tytuł referatu: pogrubiona 14 pkt,
 8. Tytuły rozdziałów - pogrubiona 12 pkt
 9. Streszczenie w języku polskim i angielskim, na końcu, czcionka 9 pkt
 10. Alfabetyczny wykaz literatury pod tekstem, czcionka 9 pkt, wg wzoru:
  Nazwisko I.: Tytuł pracy. Wyd, Miasto 2006. Nazwa dokumentu. Wyd, Miasto 2006.
 11. Tytuły tabel: 9 pkt, nad tabelą wg wzoru:
  TABELA 1. Tytuł tabeli
  Treść tabel: czcionka 9 pkt; źródło: pod tabelą wg wzoru:
  Źródło: badania własne.
 12. Tytuły, podpisy rysunków i wykresów: pod rysunkiem, 9 pkt: wg wzoru:
  RYSUNEK 1. Tytuł rysunku. Źródło: badania własne
 13. Przypisy: na dole strony, 9 pkt wg wzoru:
  Imię. Nazwisko: Tytuł. Wyd., Miasto rok.
  Publikacja będzie wydana w wersji czarno-białej (prosimy o przygotowanie rysunków w odcieniach szarości).