Historia
Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW

     Powstanie i rozwój Katedry datuje się od 1926 r., kiedy to prof. W. Grabski utworzył w SGGW Studium Agronomii Społecznej w ramach, którego przygotowywano kandydatów na doradców rolniczych. Z inicjatywy prof. W. Grabskiego powstał również Instytut Socjologii Wsi.

     Dostrzegając potrzeby naukowego wspierania praktycznej działalności w zakresie doradztwa i pozaszkolnej oświaty rolniczej w roku 1961 utworzono Katedrę Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W tym okresie Katedra była jedyną placówką badawczą tego rodzaju w Polsce i jedną z trzech w Europie.

     W ramach Katedry organizowano ogólnopolskie seminaria i konferencje poświęcone działalności oświatowej i doradczej dla kadr kierowniczych, służb doradczych i administracji rolnej wspólnie z takimi instytucjami, jak: Ministerstwo Rolnictwa, Centralna Biblioteka Rolnicza i instytucje terenowe zajmujące się praktyczną realizacją tej problematyki. Rozwiązywanie problemów naukowych związanych z doradztwem i oświatą rolniczą w Katedrze prowadzono w ramach tematów badawczych oraz prac doktorskich. Uruchomiona została specjalizacja na studiach stacjonarnych i zaocznych przygotowująca przyszłych kandydatów do pracy w doradztwie. Na studiach zaocznych realizowano II stopień - magisterski z zakresu tej problematyki. Katedra współpracowała z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami zatrudniającymi doradców branżowych. W ramach tych działań prowadzone było doskonalenie zawodowe pracowników doradztwa i administracji rolnej różnych szczebli. Szkolenia obejmowały zagadnienia metodyki doradztwa i pracy oświatowej dorosłych.

Wyżej wymienieni pracownicy byli pierwszymi absolwentami studiów stacjonarnych.

     W 1970 roku włączono Katedrę Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej oraz Katedrę Pedagogiki do nowoutworzonego Instytutu Oświaty Rolniczej (IOR). Instytut nie miał formalnego podziału na zakłady.

     W 1982 r. z IOR wyodrębniono Katedrę Socjologii i Doradztwa Rolniczego z dwoma Zespołami:

  1. Zespół Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej i Doradztwa Rolniczego i
  2. Zespół Socjologii Wsi i Rolnictwa.

     Kierownikiem Katedry i Zespołu Pozaszkolnej Oświaty i Doradztwa Rolniczego został doc. dr hab. Zygmunt Przychodzeń.

      W 1996 roku wydzielono z Katedry Socjologii i Doradztwa Rolniczego samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną pod nazwą: Katedra Doradztwa Rolniczego, której kierownictwo objął prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń.

      W 2000 r. Katedra Doradztwa Rolniczego włączona została do Katedry Nauk Humanistycznych. Pracownicy Katedry Doradztwa Rolniczego aktywnie włączyli się w tworzenie zrębów nowego kierunku studiów - Socjologii (opracowywanie podstawowych założeń programowych studiów). W 2006 r. istniało 6 zakładów, w których zatrudnionych było 58 osób.

      Dwa dotychczasowe Zakłady: Komunikowania, Innowatyki i Doradztwa oraz Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki kontynuowały dotychczasową problematykę wzbogaconą o takie nowe przedmioty, jak: komunikowanie społeczne, negocjacje, doradztwo personalne, Public Relations, dziedzictwo kulturowe. Kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń. Pracownicy dotychczasowej Katedry Doradztwa Rolniczego weszli w skład Zakładu Komunikowania, Innowatyki i Doradztwa. Dr inż. Elżbieta Jachimowicz - Kierownik (do lutego 2004), dr hab. prof. Krystyna Krzyżanowska - kierownik od 2005 r., dr inż. Kazimierz Tabor, dr inż. Ewa Jaska, dr inż. Anna Parzonko, dr inż. Agnieszka Werenowska oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki - dr hab. prof. Izabella Sikorska Wolak - kierownik, dr inż. Anna Woźniak, dr inż. Anna Sieczko, dr inż. Agata Balińska.

      Dalsza rozbudowa kierunku studiów Socjologia spowodowała utworzenie od 1 lipca 2006 r. nowego wydziału pod nazwą: Wydział Nauk Humanistycznych SGGW. Z dotychczasowej Katedry Nauk Humanistycznych została wydzielona nowa jednostka, która od 1 stycznia 2007 r. przyjęła nazwę: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa z trzema zakładami: Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Wsi, Zakład Ekonomiki i Organizacji Edukacji i pozostała w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Kierownikiem Katedry od 1 lipca 2006 r. została dr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof. SGGW.

     Opracował: dr inż. Kazimierz Tabor